کودکان در هر صبحانه 4 کیلو و 530 گرم شکر در سال مصرف می کنند!

کودکان در هر صبحانه 4 کیلو و 530 گرم شکر در سال مصرف می کنند!
یک موسسه تحقیقاتی به این نتیجه رسیده اند که به طور متوسط هر کودک آمریک...