صبحانه را مانند یک پادشاه، ناهار مثل یک شاهزاده و شام مثل یک گدا بخورید

صبحانه را مانند یک پادشاه، ناهار مثل یک شاهزاده و شام مثل یک گدا بخورید
بسیاری از ماها صبحمون رو با یه قهوه تلخ شروع می کنیم و با یک ناهار متو...